Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

 1. Usługa dostępu do płatnych oraz bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez KEY OF LIFE Sp. z o.o. z siedzibą w Zawierciu 42-400 przy ulicy Piłsudskiego 50/13 NIP: 6492320474 KRS: 0000868217 REGON: 38743975300000, zwana dalej Administracją serwisu.

Telefon +48 512 308 309

email: bok@biznesprzyszlosci.pl

 1. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej “Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2. Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy www.biznesprzyszlosci.pl znajdujący się pod adresem internetowym jw, oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
 2. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi lub Produktu w Serwisie odpłatnie bądź bez uiszczania opłaty. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie w celu korzystania z Serwisu zobowiązane są otrzymać pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawić ją na wezwanie Administracji serwisu.
 3. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca bezpłatną lub odpłatną prezentację Produktów (możliwość pobrania publikacji elektronicznych), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany wraz z informacją o dokonanej transakcji poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji.
 5. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w Serwisie metodami.
 6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie objęty ceną wskazaną przy jego prezentacji w Serwisie. Produkt może być także dostępny bezpłatnie, co zostanie odpowiednio wskazane przy jego prezentacji w Serwisie. Dostępność danego Produktu może być limitowana.
 7. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 8. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 9. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 10. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie

 1. KEY OF LIFE Sp. z o.o. jako Akceptant płatności drogą elektroniczną informuje Płatnika o udostępnieniu jego danych osobowych(w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu zamieszkania, numeru zamówienia oraz opisu i kwoty płatności) KIP w celu wykonania Transakcji.
 2. Korzystanie z Usługi może być bezpłatne lub odpłatne.
 3. Koszt płatnego Dostępu do Usługi określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie.
 4. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i www.biznesprzyszlosci.pl w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej.
 5. Administracja serwisu www.biznesprzyszlosci.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. Poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej.
 6. W przypadku Dostępu do Usługi nie podlegającej opłacie Użytkownikowi mogą być wyświetlone wielokrotnie materiały reklamowe (w postaci spotów wideo lub w postaci graficznej) przed, w trakcie oraz po odtworzeniu materiału wideo. Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usługi.
 7. W ramach Usługi dostępne są następujące Produkty:
 • Produkt “pojedynczy E-BOOK” – dostęp do jedno lub wielokrotnego odtworzenia/pobrania jednego materiału oferowanego w Serwisie. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do Produktu. Dostęp może być odpłatny lub bezpłatny.
 • Produkt “Pakiet” (lub “Kolekcja”) – dostęp do wielokrotnego odtworzenia / pobrania kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu publikacji dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas. W ramach Serwisu może być oferowanych wiele różnych Pakietów, z różną zawartością. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania Dostępu do produktu „Pakiet”. Dostęp do Produktu “Pakiet” może być również czasowo lub stale bezpłatny – zgodnie z opisem umieszczonym w Serwisie.
 • Użytkownik nie posiada praw do prezentowania lub rozpowszechniania, całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów, bez pisemnej zgody Administracji www.biznesprzyszlosci.pl

7. Z uwagi na to iż Usługa polega na dostarczaniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” (ustawa o prawach konsumenta)

8. W innym przypadku czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni  licząc od momentu jej zawarcia

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, konieczne jest:
a) W przypadku Usługi świadczonej nieodpłatnie – Użytkownik powinien trwale usunąć wszystkie kopie zakupionych treści.
b) W przypadku Usługi świadczonej odpłatnie Użytkownik przesyła jednoznaczną informację o odstąpieniu na adres mailowy bok@biznesprzyszlosci.pl o przykładowej treści:
„Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostarczania treści cyfrowych przez www.biznesprzyszlosci.pl. Data zawarcia umowy: Imię i nazwisko konsumenta: Adres konsumenta: Data: Adres e-mail podany podczas rejestracji”.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego powyżej. Po jej otrzymaniu firma niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
Skutki odstąpienia od umowy:
w przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Użytkownik otrzyma zwrot należności z tytułu zawartej umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym firma została poinformowana o odstąpieniu od umowy.

4. Warunki świadczenia Usług

 1. Do korzystania z Usług niezbędne jest dowolne urządzenie dające możliwość przeglądania stron internetowych, oraz odtwarzania plików PDF
 2. Firma dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu było poprawne. Jednakże firma nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać bok@biznesprzyszlosci.pl. Będą one rozpatrywane indywidualnie.
 3. Firma informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (VPN, firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie.
 4. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie w zakresie funkcjonowania niniejszego Serwisu dysponuje firma KEY OF LIFE Sp. z o.o. bądź inny podmiot, od którego firma uzyskała odpowiednią licencję.
 5. Firma informuje, iż podczas korzystania z Portalu www.biznesprzyszlosci.pl w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki „cookies”).
 6. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies zawieraja Polityka Ochrony Prywatności dostępna TUTAJ.
 7. Firma KEY OF LIFE Sp. z o.o. oświadcza iż wszystkie treści dostępne za pośrednictwem portalu www.biznesprzyszlosci.pl są i będą zgodne z prawem, oraz powszechnie panującymi zasadami współżycia społecznego.

5. Reklamacje

 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi.
 2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych dotyczących Dostępu do Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, jak również reklamacje dotyczące realizacji Usługi należy zgłaszać do Biura Obsługi Klienta na adres bok@biznesprzyszlosci.pl
 3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez firmę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez firmę zgłoszenia reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie.
 2. Spory pomiędzy firmą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214).
 3. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

tel. (22) 597-30-00

fax (22) 597-31-80

www.krrit.gov.pl

7. Zmiany Regulaminu

 1. Z zastrzeżeniem zdania następnego firma zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu.
 2. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Serwisu, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 3. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż aktywacja w Serwisie po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.